3.2 Iðnmeistarar

Þessi liður inniheldur:
Leiðbeiningar fyrir undirliði þessa svæðis.
Skráning iðnmeistara, eyðublað
iðnmeistaraskipti, eyðublað
Gæðakerfi iðnmeistara, eyðublað
Gögn, form fyrir vistun gagna sem tilheyra liðnum


Fremst í þessum undirflokki eru leiðbeiningar sem segja til um hvaða gögn eru í flokknum og hvernig skuli vinna með þau, ásamt tilvitnunum í lög um mannvirki nr. 160/2010 og byggingarreglugerð um atriði sem snerta málefni undirflokks þessa sérstaklega.
Áður en hefja má framkvæmdir þarf að skrá iðnmeistara á verkið, eftir því sem við á hverju sinni og skal byggingarstjóri ráða þá með samþykki eiganda eða samþykkja ráðningu þeirra og annast skráningu þeirra hjá byggingaryfirvöldum á viðkomandi stað.

Byggingarstjóri leggur fyrir byggingarfulltrúa lista yfir þá iðnmeistara sem hann hyggst ráða til verksins, og má nota meðfylgjandi eyðublað til þess, enda uppfylli þeir kröfur í skipulags- og byggingarlögum um réttindi til að standa fyrir verkum í sínu fagi.

Hlutverk iðnmeistara er að hafa umsjón með og bera ábyrgð á að þeir verkþættir sem hann tekur að sér séu í samræmi við viðurkennda verkhætti, samþykkta uppdrætti, verklýsingar og ákvæði laga og reglugerða

Hver iðnmeistari staðfestir ábyrgð sína með undirritun sinni á beiðni um skráningu iðnmeistara og er skráðar hér upplýsingar þær sem viðkomandi byggingarfulltrúi þarf á að halda til að taka afstöðu til beiðninnar.
Eftir að blað þetta hefur verið fyllt út er það prentað út, undirritað leggur byggingastjóri það fyrir byggingarfulltrúa.

Hætti iðnmeistari umsjón með framkvæmdum áður en verki er lokið, skal byggingarstjóri sjá um og bera ábyrgð á að nýr iðnmeistari taki við störfum án tafar og tilkynna það byggingarfulltrúa. Framkvæmdir við þá verkþætti sem fráfarandi iðnmeistari bar ábyrgð á og hafði umsjón með, skulu stöðvaðar þar til nýr iðnmeistari hefur undirritað ábyrgðaryfirlýsingu. Skal gera úttekt á þeim verkþáttum sem fráfarandi iðnmeistari hafði umsjón með og skal úttektin undirrituð, bæði af fráfarandi iðnmeistara og hinum nýja, ef þess er kostur. Nýr iðnmeistari ber ábyrgð á þeim verkþáttum sem unnir eru eftir að hann tekur við starfi.

Nýr iðnmeistari staðfestir ábyrgð sína með undirritun sinni á tilkynningu þessa. Hér fylgir einnig eyðublað sem er beiðni um meistaraskipti og má skrá hér upplýsingar þær sem viðkomandi byggingarfulltrúi þarf á að halda til að taka afstöðu til beiðninnar.
Eftir að blað þetta hefur verið fyllt út er það prentað út, undirritað og lagt fyrir byggingarfulltrúa.

mynd30


GÆÐAHANDBÓK IÐNMEISTARA:
Gæðastjórnun felst í að tryggja að vörur og þjónusta uppfylli væntingar og kröfur viðskiptavina sem og aðrar kröfur sem gerðar eru, t.d. í lögum og í reglugerðum. Í þessum tilgangi er iðnmeisturum gert að skyldu í lögum nr. 160/2010 og byggingarreglugerð 112/2012 að vera með gæðakerfi við vinnu sína.

Gæðakerfin eru annað hvort gæðakerfi fyrirtækis, eða gæðakerfi einstaklings. Ef um er að ræða gæðakerfi fyrirtækis, þá vinna starfsmenn fyrirtækisins undir því gæðakerfi, enda hafi þeir réttindi til þess. Fyrirtækinu ber þá að senda Mannvirkjastofnun lista yfir þá starfsmenn sem vinna undir gæðakerfi þess og þá undir hvaða gæðakerfi þeir vinna.

Gæðakerfi þetta er í tveimur þrepum og er fyrra þrepið gæðakerfið sjálft og það síðara skráning á reynslu af framkvæmd þess á meðan á framkvæmdum stendur. Hvoru þrepi er skipt upp í þrjá flokka, A, B og C. sem innihalda liði með sömu heitum. Fyrra þrepið er gæðakerfið sjálft og það síðara er til að fylgja því eftir í einstökum verkum.

Gæðakerfi þetta er í BYGG-kerfinu í kafla 3.2 Iðnmeistarar og geta notendur kerfisins nýtt sér það óbreytt eða með breytingum og lagt það þannig fyrir Mannvirkjastofnun til samþykktar. Þeir verða þó ætíð færa inn sínar persónulegu upplýsingar, svo sem varðandi menntur og reynslu. Eftir að búið er að færa inn þær upplýsingar og/eða breytingar sem notandi vill gera og þar með kennitölu sína eða fyrirtækisins, þá gildir gæðakerfið þannig um þau verk sem notandinn vinnur við eftir það, þ.e. það sem stendur í þrepi 1, í flokkum A og B. Ekki er hægt að skrá fleiri en eitt gæðakerfi undir sömu kennitölu.
Munurinn á flokkum A og B er sá að þættir í flokki A, ásamt fylgigögnum, eru eingöngu í gæðakerfinu sjálfu, á meðan fylgigögn í flokki B eru aðallega vistuð í BYGG-kerfinu, en opnað á aðgang að þeim í gæðakerfinu. Þetta er gert til að vera ekki með sömu gögnin á fleiri en einum stað í BYGG-kerfinu, sem sparar vinnu, og gagnapláss og eykur öryggið í meðferð gagnanna.

Hugsanlegar sérkröfur í flokki C fylgja ekki sjálfkrafa, enda gilda þær fyrir einstök verk ef þær eru einhverjar.

Bæði gæðakerfið sjálft og eftirfylgni þess skulu vera aðgengileg til eftirlits á vegum Mannvirkjastofnunar eða aðila á vegum stofnunarinnar á meðan á framkvæmdum stendur.

1. Þrep – Gæðakerfið
Eftir að hafa yfirfarið tillöguna sem er í BYGG-kerfinu í kafla viðkomandi iðnmeistara, fært inn viðbætur og hugsanlegar breytingar, þá prentar hann það út og undirritar og leggur það fyrir Mannvirkjastofnun til samþykktar.

Í reitnum „Tegund gæðakerfis“. er merkt við hvaða grein er um að ræða og hvort um sé að ræða gæðakerfi fyrirtækis eða einstaklings. Eftir að notandi hefur skráð sitt gæðakerfi þá kemur það sjálfkrafa upp næst þegar notandi skráir sig fyrir gæðakerfi iðnmeistara í verki. Einnig koma sjálfkrafa fram grunnupplýsingar þess verks, sem þá hafa verið færðar í kafla „1.1 Yfirlit yfir verkið“. Einnig skráir hann þar nafn sitt og kennitölu.
Færð er inn dagsetning og hakað við í reit sem er til þess gerður að veita Mannvirkjastofnun aðgang að gæðakerfinu til eftirlits.
Í upphafi er flipinn „Gæðakerfi iðnmeistara“ sjálfvalinn og kemur þá upp áðurnefnd tillaga að gæðakerfi. Þetta gæðakerfi getur iðnmeistarinn notað ásamt með nánari upplýsingum um sig, breytt lýsingu á gæðakerfinu eða ekki, prentað það út, undirritað og lagt það fyrir Mannvirkjastofnun sem sitt gæðakerfi.

Geri verkkaupi auknar kröfur til iðnmeistara, sem iðnmeistarinn samþykkir, þá koma þær sem viðbót, en mega ekki á neinn hátt hafa áhrif á það gæðakerfi sem þegar hefur verið samþykkt af Mannvirkjastofnun. Að loknu samþykki þessara aðila verður gæðakerfið hluti af samningi verkkaupa og iðnmeistara í viðkomandi verki.

2. Þrep – Reynsla af gæðakerfinu
Þetta þrep er til að fylgja gæðakerfinu eftir. Þarna er fylgst með og skráð hvernig byggingarstjórinn fylgir eftir þáttum gæðakerfisins. Þarna skráir hann það sem gæðakerfið gerir ráð fyrir að sé skráð á meðan á framkvæmdum stendur. Þarna eru einnig skráðar athugasemdir verkkaupa og eftirlitsaðila Mannvirkjastofnunar við þá þætti sem þeir aðilar telja ástæðu til að gera athugasemdir við og hvernig tekið er á þeim.
Viðbótargögn sem bætast við á verktíma eru einnig skrá hér undir viðkomandi þætti og vistuð þar. Athugasemdir þessar og viðbótargögn skulu koma fram við útprentun gæðakerfisins í verklok og sýna stöðu verksins á þeim tímapunkti.

Eftirlitsaðilar á vegum Mannvirkjastofnunar skulu hafa aðgang að gæðastjórnunarkerfinu til reglulegra úttekta, eins og segir í verklagsreglum Mannvirkjastofnunar um skoðun þessara gæðastjórnunarkerfa. Þessar úttektir geta leitt til ábendinga eftirlitsaðila um að eitthvað sé áfátt, eitthvað þurfi lagfæringar við innan tiltekis tímafrests eða til kröfu um tafarlausrar lagfæringar.

Skráning í þrepi 2. Er einnig gagn sem má nota ef upp kemur ágreiningur um framkvæmd gæðakerfisins.